Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Cutubka 1

Cabashadii Xabaquuq

1 Kanu waa waxa culus ee uu Nebi Xabaquuq arkay.

2 Rabbiyow, ilaa goormaan kuu qayshadaa, oo adna aadan i maqlayn? Dulmi baan kaaga qayshadaa, oo namana aad badbaadisid.

3 Bal maxaad xumaan ii tustaa oo aad qallooc iigu jeedisaa? Waayo, waxaa hortayda yaal halligaad iyo dulmi, oo waxaa kor u kaca dirir iyo dagaal.

4 Sidaas daraaddeed sharcigii waa dabcay oo caddaaladduna hore uma socoto, waayo, kii sharrow ah ayaa hareereeya kii xaq ah, oo sidaas daraaddeed garsooridda waa la qalloociyaa.

Jawaabtii Rabbiga

5 Bal eega quruumaha dhexdooda, ka fiirsada oo aad u yaaba, waayo, maalmihiinnii waxaan samaynayaa shuqul aydaan rumaysan doonin in kastoo laydiin sheego.

6 Waayo, bal eega, waxaan soo kicinayaa reer Kaldayiin oo ah quruuntaas qadhaadh oo degdegga badan oo dhulka ballaadhkiisa mara inay hantiyaan meelo la dego oo ayan iyagu lahayn.

7 Iyagu waa kuwa laga cabsado oo aad looga baqo; xukunkooda iyo sharaftoodu iyagay ka soo baxaan.

8 Fardahoodu way ka sii dheereeyaan shabeelka, oo way ka sii cabsi badan yihiin yeyda fiidka, oo fardooleydooduna way iskala bixiyaan, haah, oo fardooleydooduna meel fog bay ka yimaadaan, oo waxay u soo duulaan sida gorgor u soo degdegaya inuu wax dhufsado oo cuno.

9 Dhammaantood waxay u yimaadaan inay wax xoogaan, oo damaca wejigooduna waa sida dabaysha bari, oo waxay urursadaan maxaabiis sida cammuudda u badan.

10 Cadowgu boqorro wuu quudhsadaa, oo amiirrona wuu fududaystaa, oo qalcad kastana wuu ku qoslaa, waayo, intuu ciid tuulaa ayuu iska qabsadaa.

11 Markaas sida dabayl buu u dhaafi doonaa, oo wuu sii gudbi doonaa, oo dembi buu lahaan doonaa kan xooggiisu ilaah u yahay.

Cabashadii Labaad Ee Xabaquuq

12 Rabbiyow, Ilaahaygiiyow, kayga Quduuska ahow, sow adigu weligaaba ma aad jiri jirin? Annagu dhiman mayno. Rabbiyow, isaga waxaad u diyaarisay xukun, oo waxaad u xoogaysay edbin, kaaga Dhagaxa weyn ahow.

13 Waxaad tahay mid indhihiisu ka sii daahirsan yihiin inay wax shar ah eegaan, oo qalloocna ma fiirin kartid, haddaba bal maxaad u fiirisaa kuwa khiyaanada sameeya? Oo maxaad u aamusan tahay marka sharrowgu liqo ninka isaga ka sii xaq yahay?

14 Oo maxaad dadka uga dhigtaa sida kalluunka badda, iyo sida waxa gurguurta oo aan lahayn mid iyaga u taliya?

15 Isagu dhammaantood ayuu jillaab ku soo qaataa, oo shabaggiisuu ku soo qabsadaa, oo intuu shabaggiisa ku soo wada urursado ayuu soo jiitaa, haddaba sidaas daraaddeed wuu reyreeyaa oo farxaa.

16 Haddaba sidaas daraaddeed allabari buu u bixiyaa shabaggiisa, oo fooxna wuu u shidaa shabagguu jiita, maxaa yeelay, iyaga ayaa qaybtiisii ku barwaaqowday, oo quudkiisiina aad iyo aad batay.

17 Haddaba miyuu shabaggiisa madhin doonaa, oo miyuu quruumaha had iyo goorba layn doonaa, isagoo aan u tudhin?^ Dib u celi bilawga

Cutubka 2

1 Meeshayda aan wax ka dhawro ayaan istaagi doonaa, qalcaddana waan isa saari doonaa, waanan u fiirin doonaa bal waxa uu igula hadli doono, iyo waxa aan uga jawaabi doono cabashadayda.

Jawaabtii Rabbiga

2 Oo Rabbigu wuu ii jawaabay, oo wuxuu igu yidhi, Waxa lagu tusay qor, oo looxyo ku caddee, si kii akhristaaba u ordo.

3 Waayo, wixii lagu tusay waa weli, oo waxay iman doonaan wakhtigii la yidhi, wayna u degdegaan ugudambaysta, oo innaba been ma sheegi doonaan. In kastoo ay raagaan waa inaad sugtaa, maxaa yeelay, sida xaqiiqada ah way noqon doonaan, oo innaba ma raagi doonaan.

4 Bal eega, kan madaxa weynaaday naftiisii way kibirtay, oo ma toosna, laakiinse kii xaq ahu rumaysadkiisa buu ku noolaan doonaa.

5 Haah, oo weliba khamrigu wax buu khiyaanaa, oo nin isla weynu gurigiisa kuma xasillo. Wuxuu xiisihiisa u ballaadhiyaa sida She'ool oo kale, oo isagu waa sida geerida oo kale oo innaba lama dherjin karo, laakiinse wuxuu soo urursadaa quruumaha oo dhan, oo wuxuu isu geeystaa dadyowga oo dhan.

6 Kuwan oo dhammu sow isaga kuma halqabsan doonaan? Oo sow maahmaahyo kuma quudhsan doonaan? Waxay odhan doonaan, Waxaa iska hoogay kan urursada wax uusan isagu lahayn! Bal ilaa goorma? Waxaa iska hoogay kan rahaamado isku rara!

7 Kuwii ku qaniini lahaa sow haddiiba ma kici doonaan? Oo kuwii ku dhibi lahaa sow ma toosi doonaan? Oo adna booli baad iyaga u noqon doontaa.

8 Quruumo badan baad dhacday, haddaba sidaas daraaddeed dadyowga intooda hadhay oo dhammu aday ku dhici doonaan, taasuna waa dhiiggii dadka daraaddiis, iyo dulmigii lagu sameeyey dalka iyo magaalada iyo inta dhex deggan oo dhanba.

9 Waxaa iska hoogay kii faa'iido shar ah reerkiisa u soo urursada si uu buulkiisa uga dhisto meel sare oo uu gacanta sharka uga samatabbaxo!

10 Dadyowga badan oo aad baabbi'isay daraaddood waxaad reerkaagii ugu arrimisay ceeb, oo waxaad ku dembaabtay naftaadii.

11 Waayo, dhagax baa ka qaylin doona derbiga dhexdiisa, oo loox alwaaxda ku dhex jira ayaa u jawaabi doona.

12 Waxaa iska hoogay kii magaalo dhiig ku dhisa, oo magaalo xumaan ku adkeeya!

13 Bal eeg in dadku ay dabka aawadiis u hawshoodaan, oo quruumuhuna ay waxtarla'aan isu daaliyaan sow ma aha mid Rabbiga ciidammada xaggiisa ka timid?

14 Waayo, sida biyuhu badda u daboolaan oo kale ayaa dhulka waxaa ka buuxsami doona aqoonta sharafta Rabbiga.

15 Waxaa iska hoogay kaaga deriskiisa khamri cabsiiya, oo cadho ugu shuba, oo weliba u sakhraamiya si uu cawradooda u fiirsada aawadeed!

16 Adigu intaad sharaf heli lahayd waxaa ka buuxsantay ceeb, oo weliba adiguna khamri cab, oo waxaad noqotaa sida mid buuryaqab ah. Rabbiga gacantiisa midig koobka ku jira adiguu kugu soo rogman doonaa, oo sharaftaadana waxaa ku dhici doonta ceeb xun.

17 Waayo, waxaa ku dabooli doona dulmigii Lubnaan lagu sameeyey, iyo halligaaddii ku dhacday xayawaankii iyaga ka cabsiiyey, taasuna waa dhiiggii dadka daraaddiis, iyo dulmigii lagu sameeyey dalka iyo magaalada iyo inta dhex deggan oo dhanba.

18 Bal muxuu taraa sanamka xardhan, oo muxuu kii sameeyey u xardhay? Oo muxuu taraa sanamka la shubay oo ah macallinka beenta bara, oo kii sameeyey muxuu haddana isugu halleeyaa, waayo, waa sanamyo carrab la'.

19 Waxaa iska hoogay kii qoriga ku yidhaahda, Toos! oo dhagax carrab la' ku yidhaahda, Sara joogso! Kanu miyuu wax bari doonaa? Bal eega, waxaa lagu dahaadhay dahab iyo lacag, laakiinse innaba neefu kuma jirto.

20 Laakiinse Rabbigu waa ku jiraa macbudkiisa quduuska ah, haddaba inta dhulka joogta oo dhammu ha ku hor aamuseen.^ Dib u celi bilawga

Cutubka 3

Baryadii Xabaquuq

1 Tanu waa salaaddii Xabaquuq, oo lagu luuqeeyo Shigyonood.

2 Rabbiyow, waxaan maqlay warkaagii, waanan cabsanayaa.

Rabbiyow, shuqulkaaga soo noolee sannadaha dhexdooda,

Sannadaha dhexdooda ogeysii,

Oo markii aad cadhootid naxariis soo xusuuso.

3 Ilaah wuxuu ka yimid Teemaan,

Kii Quduuska ahaana wuxuu ka yimid Buur Faaraan. (Selaah)

Sharaftiisii waxay ku fidday samooyinka,

Oo dhulkiina waxaa ka buuxsamay ammaantiisii.

4 Oo dhalaalkiisiina wuxuu ahaa sida nuurka,

Wuxuuna lahaa iftiin gacantiisa ka soo baxaya.

Oo waxaa halkaas ku qarsoonaa xooggiisa.

5 Waxaa hortiisa socday belaayo,

Oo waxaa daba socday xummad.

6 Wuu istaagay, oo dhulkuu qiyaasay,

Wax buu fiiriyey, oo quruumihii buu kala eryay.

Kolkaasaa buurihii weligood ahaa kala firdheen,

Oo kurihii daa'imiska ahaana way wada foororsadeen.

Socodkiisuna wuxuu ahaa sidii waagii hore.

7 Waxaan arkay teendhooyinkii reer Kushan oo dhib ku dhex jira.

Daahyadii dalka reer Midyaanna way gariireen.

8 Rabbigu ma wuxuu u cadhooday webiyaasha?

Ma waxaad u xanaaqday webiyaasha

Mase waxaad u cadhootay badda?

Ma saas aawadeed baad u soo fuushay fardahaaga,

Iyo gaadhifardoodyadaadii badbaadinta?

9 Qaansadaadii daaha baad ka qaadday,

Dhaartii aad qabiilooyinka ugu dhaaratayna waxay ahayd eray run ah. (Selaah)

Dhulka waxaad ka dillaacisay webiyaal.

10 Buurihii way ku arkeen, oo way cabsadeen.

Biyaha xoogga lahuna way iska gudbeen,

Moolkii codkiisuu ku hadlay,

Gacmihiisiina kor buu u taagay.

11 Qorraxdii iyo dayaxiiba waxay istaageen rugtoodii,

Markay fallaadhahaaga nuuraya lalayeen,

Iyo markuu warankaaga dhalaalaya birbirqay.

12 Dalkii xanaaq baad kula dhex socotay,

Quruumihiina cadho baad ku tuntay.

13 Waad u soo baxday inaad dadkaaga badbaadiso daraaddeed,

Iyo inaad badbaadiso kaaga subkan.

Reerka sharrowga madaxiisa waad dhaawacday.

Aasaaskiina waad soo bandhigtay. (Selaah)

14 Madaxii dagaalyahanyadiisa waxaad ku mudday ulihiisii,

Waxay u yimaadeen sidii dabayl cirwareen ah inay i kala firdhiyaan daraaddeed.

Rayrayntoodu waxay ahayd inay masaakiinta qarsoodi u dhammeeyaan.

15 Fardahaagii waad kula tumatay baddii,

Taasoo ahayd biyaha aad u badan oo iskor taallaysan.

16 Anigu waan maqlay, kolkaasaan caloosha ka naxay,

Oo codkii aawadiis ayaa bushimahaygu la qadhqadheen,

Lafahaygiina way qudhmeen, oo meeshaydaan ku gariiray,

Inaan iska nasto intaan sugayo maalinta dhibka

Oo ay ciidammadu ku soo kici doonaan dadka.

17 Waayo, in kastoo berduhu uusan ubxin,

Ama aan midho ku oollin geedaha canabka ah,

Oo hawsha saytuunka lagu khasaaro,

Ama aan beeraha quud ka bixin,

Oo adhigu xerada ka baabbo'o,

Oo golahana aan xoolo lagu arag,

18 Haddana Rabbiga waan ku rayrayn doonaa,

Oo Ilaaha badbaadadayda ah waan ku farxi doonaa.

19 Rabbiga Sayidka ah ayaa xoog ii ah,

Cagahaygana wuxuu ka dhigaa sida cagaha deerada,

Oo wuxuu igu socodsiin doonaa meelahayga sarsare.


Tan waxaa lagu tiriyey madaxdii muusikaystayaasha, oo waxaa lagu qaadaa alaabtayda xadhkaha leh.

^ Dib u celi bilawga